Người mua nhà Hà Nội như “bắt được vàng” khi biết thông tin này

Hà Nội chính thức rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày, rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại đang làm cho những người mua nhà vô cùng vui mừng, phấn khởi.

Đây là một trong những nỗ lực của Hà Nội trong việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đi đôi rà soát, phát hiện văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kịp thời đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, thống nhất, đồng bộ, …

Thành phố đã thực hiện sơ kết 3 năm thi hành Luật Thủ đô. Qua đó, đánh giá việc thi hành quy định liên quan đến cơ chế, chính sách về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng giao thông, xây dựng, hạ tầng xã hội để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp, thiết thực hơn.

Được biết, trong năm qua, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, rà soát các quy định, đề xuất bổ sung, sửa đổi đảm bảo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh, gọn, đơn giản, đúng quy định.

UBND thành phố cho phép Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và làm thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. Từ đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày, rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại.

Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị công khai kết quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức đối với các công việc liên quan đến đất đai thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết và yêu cầu việc công khai đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận.

Nguồn: cafef.vn

Tin liên quan